www.davidhegg.info

165. Et stort fellesskap

Vi alle er deler av hele verden. Ingen er adskilt fra hele verden. Hver enkelt av oss kan være et selvstendig individ, men bare ved å være en del av hele verden. Derfor, er vi alle forbundet til hele verden, og hele verden angår oss alle. Hver enkelt av oss eksisterer sammen med hele verden. På grunn av dette, er det riktig å se på seg selv som et selvstendig individ, som er en del av hele verden. Begge disse aspektene angår hver enkelt av oss. Hvert enkelt individ må bry seg om fellesskapet, ved siden av å bry seg om seg selv. Og fellesskapet må bry seg om hver enkelt, ved siden av å bry seg om fellesskapet. Vi eksisterer i sammen med den verdenen vi lever i.

For hvert menneske, er den riktige forståelsen av seg selv, at en selv er et individ, som er knyttet til resten av verden. Det naturlige er å tilhøre et nærmiljø, og bry seg om det. Men, i videste forstand; tilhører hver enkelt av oss hele verden. Om noe er viktig for hele verden, da er det viktig for hver enkelt av oss. Det er også mulig å si, at om noe er viktig for hele verden, da er det viktig for hvert enkelt nærmiljø. Hele verden er mange nærmiljøer, og mange forskjellige fellesskaper. Hele verden er et stort fellesskap.

Mennesker er forbundet med hverandre fordi vi alle er mennesker.

28. juni, 2017, David H. Hegg