www.davidhegg.info

Tekster 4 · 2017 · 5

163. Det utrolige

Etter de to siste tekstene “161. En mental tilstand” 11. juni, og “162. En nøkkel” 12. juni, opplever jeg at jeg nå har nådd frem til slutten på min utvikling, av å huske og finne ut om hva som har hendt med meg.

Jeg har nå hatt noen tanker i mitt sinn i noen dager, som jeg skriver her.

Det utrolige eksisterer. Det utrolige er at den verdenen vi lever i eksisterer.

Denne utrolige verdenen har en årsak, og da er det også en utrolig årsak.

Etter at jeg har tenkt på dette i noen dager, tenker jeg på at forbryterne ønsker å få menneskene og hele verden til å bli sjelløse ting.

18. juni, 2017, David H. Hegg

164. Kulturell utvikling

Det er mulig å tenke at det ubetydelige ikke eksisterer, som en grunnleggende faktor, i vår fullstendige eksistens. Det er mulig å tenke at ubetydelige faktorer har en grunnleggende betydningsfull årsak, eller kanskje forskjellige betydningsfulle årsaker. Det er fordi det ubetydelige er noe, som er gjort mulig i vår eksistens. Det er fordi vår eksistens er bygd opp til å bestå av forskjellige aspekter.

Dette er bare tanker. Vi kan ikke vite det vi ikke vet. Men vi kan tenke på det vi vet, og vi vet at vår verden eksisterer.

Det onde kan bli sett på samme måten. Det onde eksisterer ikke som en fundamental faktor i vår fullstendige eksistens. Det onde blir en faktor i vår eksistens, spesielt for oss mennesker, på den måten at ondskap er noe feil. Det synes som at dette er, at vi skal stoppe å gjøre onde ting, når vi forstår, at det er noe ondt.

Vår eksistens blir til av en betydningsfull hensikt, eller kanskje av forskjellige betydningsfulle hensikter. Vår eksistens blir ikke til av en ubetydelig tilfeldighet, eller av forskjellige ubetydelige tilfeldigheter.

Vi vet ikke hva årsaken til vår eksistens er. Men vi vet at denne verdenen eksisterer.

Det er en utfordring å være et menneske, og det er en utfordring å være mennesker i sammen med hverandre.

Hensikten til at jeg har skrevet denne teksten, er å fokusere på det alvorlige ved å være mennesker. Vi kan ikke forstå alt mulig. Men vi kan forstå; det vi kan forstå.

Dette resonnementet viser også at det ikke eksisterer ubetydelige mennesker. Moderne demokrati er om å virkeliggjøre at hvert menneske er betydningsfullt, det er det dagens demokrati er ment å være. Mennesker påvirker hverandre på alle forskjellige måter. Moderne demokrati er en kulturell utvikling; det har å gjøre med alt mulig, det er en levemåte.

Forbryterne ønsker å ødelegge vår menneskelige forståelse, og vår kulturelle utvikling. De ønsker å ødelegge vår forståelse av det historiske perspektivet, og vår menneskelige utvikling. Kulturell utvikling er på forskjellige måter.

Det er alle menneskene i sammen; som utvikler seg. Vi er både individer og fellesskaper. Et individ kan gjøre noe bra eller dårlig mot fellesskapet. Og fellesskapet kan gjøre noe bra eller dårlig mot et individ.

25. juni, 2017, David H. Hegg

165. Et stort fellesskap

Vi alle er deler av hele verden. Ingen er adskilt fra hele verden. Hver enkelt av oss kan være et selvstendig individ, men bare ved å være en del av hele verden. Derfor, er vi alle forbundet til hele verden, og hele verden angår oss alle. Hver enkelt av oss eksisterer sammen med hele verden. På grunn av dette, er det riktig å se på seg selv som et selvstendig individ, som er en del av hele verden. Begge disse aspektene angår hver enkelt av oss. Hvert enkelt individ må bry seg om fellesskapet, ved siden av å bry seg om seg selv. Og fellesskapet må bry seg om hver enkelt, ved siden av å bry seg om fellesskapet. Vi eksisterer i sammen med den verdenen vi lever i.

For hvert menneske, er den riktige forståelsen av seg selv, at en selv er et individ, som er knyttet til resten av verden. Det naturlige er å tilhøre et nærmiljø, og bry seg om det. Men, i videste forstand; tilhører hver enkelt av oss hele verden. Om noe er viktig for hele verden, da er det viktig for hver enkelt av oss. Det er også mulig å si, at om noe er viktig for hele verden, da er det viktig for hvert enkelt nærmiljø. Hele verden er mange nærmiljøer, og mange forskjellige fellesskaper. Hele verden er et stort fellesskap.

Mennesker er forbundet med hverandre fordi vi alle er mennesker.

28. juni, 2017, David H. Hegg

166. Interessemotsetning

Nå har det vært noen uker, der jeg har opplevd at jeg ikke har flere nye ting å huske og finne ut om. Det er som om jeg har nådd frem til slutten av “den veien” av hukommelser, som jeg har måttet huske og finne ut om. Dette er at jeg nå har funnet det riktige bildet. Det er mer å fylle inn i dette bildet, men nå viser dette bildet hva det er, som har blitt gjort mot meg.

Når jeg akkurat nå tenker på noe å skrive om i dag. Tenker jeg på hvordan det er mange forskjellige ting i sammen, som har å gjøre med hva denne forbrytelsen av forbryterne handler om.

Men det er en enkel ting som er klar og tydelig, og det er hvordan dette har å gjøre med en enkel men alvorlig interessemotsetning. Det er en interessemotsetning mellom disse forbryterne, og alle oss andre. Det er viktig at alle vi andre er i stand til å forene oss og komme sammen imot disse forbryterne. En av de tingene disse forbryterne gjør, er å påvirke folk så det ser ut som, at disse forbryterne er Gud og lignende. Derfor er disse forbryterne noen folk, som det er nødvendig for oss alle å finne ut om.

Jeg tenker at denne forbrytelsen har å gjøre med to ting: 1.) Det har å gjøre med at forbryterne ønsker å bruke metoden sin, når de har funnet ut om den. 2.) Det har å gjøre med at disse forbryterne har interesser, som er i motsetning til interessene til alle oss andre omkring dem. Den mest typiske taktikken forbryterne bruker, synes å være å spille folk ut mot hverandre. Jeg tenker forbryterne har utviklet interessemotsetninger mellom oss. Derfor, er en av de viktigste tingene det er nødvendig for oss å gjøre, å ikke la forbryterne spille oss ut mot hverandre.

Alle vi andre har også interessemotsetninger mellom oss, men det er forskjellig fra den interessemotsetningen vi alle har til forbryterne. Forbryterne har også påvirket til interessemotsetninger mellom oss. Derfor må vi først finne ut om hvordan forbryterne har spilt oss ut mot hverandre. Når vi gjør det, vil det forandre vår forståelse om det hele, fordi vi da vil begynne å forstå mer om det.

Jeg tenker at vi andre alle har ønsket å forandre ting i samfunnene til å bli bedre for alle. Men vi har hatt forskjellige idéer om hvordan vi skal gjøre det. Dette er et grunnlag for samarbeid, der vi alle kan delta aktivt i denne utviklingen. Forskjellige tanker får oss til å bli bedre, og det påvirker oss til å tenke bedre. Det er i sammen at vi mennesker utvikler oss.

Naturlig, er forskjellige tanker utfordrende og positivt samtidig. Naturlig, er stagnasjon noe negativt. Forskjellige tanker er at folk lever sammen.

Det er mulig å tenke at interessemotsetningen forbryterne har overfor alle oss andre, handler om å være mennesker.

5. juli, 2017, David H. Hegg

167. Menneskelige faktorer

Nå har tankene mine kretset rundt hvordan forbrytelsen av forbryterne handler om å være mennesker. Ved å tenke på det i noe tid, begynner jeg å tenke at dette er det viktigste filosofiske spørsmålet om denne forbrytelsen. Og når det er det viktigste, er det også den øverste faktoren, som forbryterne bryr seg om. Andre faktorer, som økonomi for eksempel, er av underordnet betydning.

Nøyaktige fakta er selvfølgelig noe annet, som er veldig viktig om denne forbrytelsen. Men i denne teksten, tenker jeg på en filosofisk synsvinkel angående denne forbrytelsen.

På grunn av denne problemstillingen, blir det mulig å tenke på to forskjellige måter å tenke om rettferdighet på; menneskelig rett, og økonomisk rett. Menneskelig rett handler om et menneskelig system. Økonomisk rett handler om et økonomisk system.

Jeg tenker på at både forbryterne og alle andre, ser menneskelig rett som den øverste faktoren, men på motsatte måter. Forbryterne ønsker å ha menneskelig urett, for å oppnå økonomisk urett; til fordel for seg selv. Alle andre ønsker å ha menneskelig rett, for å oppnå økonomisk rett; til en rettferdig fordel for alle. Dette resonnementet viser at forbryterne ønsker menneskelig urett, for å oppnå økonomisk urett, til fordel for seg selv.

Det er mulig å tenke; at det er menneskelig urett, som oppnår økonomisk urett. Og det motsatte; at det er menneskelig rett, som oppnår økonomisk rett. Økonomi handler om hvordan verdiene fordeles mellom folket.

Istedenfor at menneskelige faktorer har makten over økonomien, har økonomiske faktorer makten over menneskene. Jeg tenker at dette er noe som forbryterne har brydd seg om, at de ønsker å oppnå til fordel for seg selv. Men i denne teksten tenker jeg på noe annet, jeg tenker på viktigheten av hva det er å være mennesker, og at vi må være mennesker på en god måte.

Forbryterne har påvirket alle ting på måter som vi ikke forstår. Det er nødvendig å finne ut om det. Det er menneskene som er påvirket. På grunn av det, handler dette om menneskene.

Disse tankene viser bare en systematisk måte å fremsette problemet på. Dette er noe vi nå begynner å forstå om, vi forstod ikke om det før. Jeg tenker på at forbryterne har forandret alt, som vi tenker, at vi vet og forstår, og det er nødvendig for oss å finne ut om det. Forbryterne har påvirket til feil forhold og forståelser mellom alt mulig, på måter som ødelegger for oss alle, på forskjellige måter.

Jeg begynte å skrive denne teksten, ved å tenke på at spørsmålet om å være mennesker, er den øverste faktoren, som forbryterne bryr seg om. Jeg skrev at økonomi for eksempel, er av underordnet betydning. Jeg nevnte økonomi som et eksempel. Fordi jeg først tenkte på spørsmålet om materielle fordeler sånn generelt, i forhold til spørsmålet om å være mennesker. Jeg tenkte på at forbryterne har spørsmålet om å være mennesker, som en øverste faktor, på en måte de mer og mer har vært i stand til å skjule.

Spørsmålet om å være mennesker er det viktigste for oss alle. I denne teksten, har jeg bare påpekt det. Jeg vet ikke hva forbryterne tenker, og hva de gjør. Derfor er denne teksten bare for å påpeke at jeg tenker, at dette er noe viktig å bli klar over og finne ut mer om. Derfor, er dette en innledende tekst. Typisk begynner jeg å tenke på ting. Jeg gjør det, for å få tankene ut av den kontrollen, som forbryterne har fått over våre tanker.

Selv om du sier at du tenker, at en ting er det viktigste, så er andre ting også nødvendige å bry seg om.

Jeg har tenkt mye på at forbryterne påvirker til å fjerne spirene til våre tanker.

10. juli, 2017, David H. Hegg